Thông tư 05/2024 của Bộ Giao thông và Vận tải, có hiệu lực từ ngày 01/6/2024, quy định 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe.