Nghiên cứu về cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà nghiên cứu có cùng nhận định: Ngày 5/6/1911 đánh dấu bước ngoặc vô cùng quan trọng trong đời sống cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong lịch sử cách mạng nước ta, làm cho chủ nghĩa yêu nước vươn lên tầm thời đại, mà sau này là biểu tượng trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, trong cuộc tái thiết và phát triển đất nước.