UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 93 văn bản pháp luật, gồm 66 Chỉ thị và 27 Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.