Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, hoạt động của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo ở tỉnh đã có những bước phát triển và thu được nhiều kết quả quan trọng. Báo chí đã thể hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn tin cậy của Nhân dân. Các cơ quan báo chí đã thông tin tuyên truyền đúng tôn chỉ mục đích, bám sát các chủ trương, định hướng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững vàng đi lên trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.