Dự thảo Nghị định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy của Bộ Thông tin và Truyền thông có nội dung: Người dân và doanh nghiệp giao dịch với ngân hàng trên môi trường điện tử phải mua chữ ký số của các tổ chức cung cấp chữ ký số công cộng và áp dụng vào các giao dịch trực tuyến với Ngân hàng.