Nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân đi làm thủ tục hành chính, thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 huyện Bàu Bàng đẩy mạnh việc chuyển đổi số dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có nhiệm vụ làm căn cước công dân gắn chíp điện tử và mở tài khoản định danh điện tử cho nhân dân.