Để đáp ứng yêu cầu phát triển, bên cạnh nguồn vốn đầu tư phân bổ từ ngân sách, thời gian qua, huyện Bàu Bàng đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ bên ngoài để phát triển mạng lưới giáo dục ở địa phương. Từ chủ trương này, ngày càng có nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập được hình thành và hoạt động hiệu quả.