Hội nghị Đại dương đầu tiên do Liên hợp quốc tổ chức đã bế mạc ngày 9-6 bằng một thỏa thuận mang tính toàn cầu nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm đại dương cùng với hơn 1.300 cam kết hành động để bảo vệ biển.