Sau 3 ngày làm việc, với chương trình nghị sự, cùng chuỗi triễn lãm, giải pháp công nghệ quy mô, Tuần lễ Nước Việt Nam năm 2023 – Vietnam Water Week 2023 đã chính thức bế mạc với nhiều mục tiêu đạt và vượt kỳ vọng.