Bình Dương chọn năm 2023 là năm ưu tiên đầu tư trọng điểm cho hạ tầng, đô thị, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng.

Đây cũng là một trong 4 chương trình đột phá chiến lược mà tỉnh đề ra để thực hiện trong giai đoạn năm 2020-2025, định hướng đến năm 2030