Cùng với thúc đẩy kinh tế phát triển, Bình Dương luôn quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở huy động nguồn lực tổng hợp, từ nguồn ngân sách kết hợp nguồn hỗ trợ xã hội hóa, đã góp phần giúp tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, kịp thời chăm lo các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.