Bình Dương có nhiều điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp xanh.