Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số trên địa bàn Tỉnh năm 2024.