Đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh Bình Dương đã cơ bản hoàn thành việc giải ngân tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ.