Mặt trận Tổ quốc là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình đã được ghi trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là: “đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích của các đoàn viên, hội viên; thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, quyền và nghĩa vụ công dân, tăng cường mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước”. Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương luôn thể hiện rõ nét vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần quan trọng trong tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Mời các bạn xem các chương trình Dọc đường quê hương khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/doc-duong-que-huong

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG