Vốn đã được hình thành từ nhiều năm trước, nay du lịch sinh thái miệt vườn ngày càng được mở rộng lên các huyện phía Bắc của tỉnh Bình Dương. Phát triển du lịch sinh thái miệt vườn sẽ góp phần phát triển tổng thể ngành du lịch Bình Dương.