Triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (giai đoạn 2022 -2025), tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) là một nhiệm vụ quan trọng, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực. Tại Bình Dương, Sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án, bước đầu đã đạt một số kết quả tích cực, được dư luận đồng tình ủng hộ, đánh giá cao