Chiều 18-9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh chủ trì họp triển khai thực hiện Thông báo kết luận và chỉ đạo số 344-TBKL/TU của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, về nhiệm vụ trọng tâm 04 tháng cuối năm 2023 về cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06 và thành phố thông minh tỉnh Bình Dương.