Kề từ 0g ngày 17/6/2017, mã vùng điện thoại cố định mới của tỉnh Bình Dương là 274.

Kề từ 0g ngày 17/6/2017, mã vùng điện thoại cố định mới của tỉnh Bình Dương là 274.