Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương tại địa chỉ https://dichvucong. binhduong.gov.vn được xây dựng từ rất sớm và liên tục được nâng cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Chính phủ. Thời gian qua, lượng truy cập vào Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã tăng nhanh về số lượng, phù hợp với xu thế phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.