Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016: Bình Dương đứng thứ 5, tăng 2 bậc so với năm 2015. Như vậy, 3 năm qua, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh luôn được cải thiện, đã động viên địa phương tiếp tục thực hiện những giải pháp thích hợp để nâng cao c

Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016: Bình Dương đứng thứ 5, tăng 2 bậc so với năm 2015. Như vậy, 3 năm qua, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh luôn được cải thiện, đã động viên địa phương tiếp tục thực hiện những giải pháp thích hợp để nâng cao chỉ số cho những năm tiếp theo.

Chỉ số CCHC được đánh giá dựa trên 2 nội dung là tự đánh giá của các bộ, các tỉnh dựa trên các tài liệu kiểm chứng và điều tra xã hội học do Bộ Nội vụ thực hiện.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 2 nhóm: - Nhóm I: Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh, gồm 8 lĩnh vực, 32 tiêu chí và 64 tiêu chí thành phần.  Nhóm II: Đánh giá tác động của cải cách hành chính, gồm 27 tiêu chí, được phân loại theo 8 nội dung. Như vậy, Chỉ số CCHC năm 2016 đã có điều chỉnh bổ sung, xây dựng bộ chỉ số CCHC mới phù hợp tình hình thực tế. Ngoài ra, Chỉ số lần này cũng đánh giá tác động của CCHC  đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh, Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm, Tác động đến chất lượng thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh, Tác động đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính, Tác động đến chất lượng cung cấp dịch công…

Kết quả công bố cho thấy Bình Dương thuộc nhóm tốt, đạt 84.34 điểm, xếp thứ 5 cả nước; So với năm 2015 tăng 2 bậc và tăng 7 bậc so với năm 2014.

Phân tích Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh ở 2 nhóm : Đánh giá kết quả thực hiện CCHC của tỉnh đạt 62 điểm; Đánh giá tác động CCHC 38 điểm. Trong đó, đánh giá tác động CCHC đến sự phát triển KTXH của tỉnh với tiêu chí mức độ thu hút đầu tư và tiêu chí tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm đều tăng so với năm trước. Điều tra xã hội học về Tác động đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính như: Đánh giá về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Sự thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính (TTHC); Sự đơn giản, dễ thực hiện đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC; Tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC đều được cải thiện ngày càng tốt hơn.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian giải quyết, giấy tờ và thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp…được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên . 3 năm qua, kết quả chỉ số cải cách hành chính của tỉnh luôn được cải thiện, đã động viên địa phương tiếp tục thực hiện những giải pháp thích hợp để nâng cao chỉ số cho những năm tiếp theo.