Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong hoạt động kinh tế đối ngoại, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức một loạt hội nghị đối thoại doanh nghiệp nước ngoài từ nay đến tháng 9 năm 2024.