Trong các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2018, Bình Dương đặt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 52.500 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2017. Đây là mức tăng khá cao, đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu.

Trong các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2018, BD đặt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 52.500 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2017. Đây là mức tăng khá cao, đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu.

Căn cứ dự toán Thủ tướng chính phủ giao và trên cơ sở dự báo tình hình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, năm 2018, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước của tỉnh Bình Dương là 52.500 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, thu nội địa là 39.500 tỷ đồng; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu là 13.000 tỷ đồng. Theo ngành chức năng, mức tăng trên là khá cao, tạo áp lực cho việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Nhìn lại năm 2017, kinh tế địa phương vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định và phát triển GRDP tăng 9,1% tạo cơ sở cho việc thực hiện dự toán thu ngân sách theo kế hoạch đề ra. Tổng thu NSNN từ KTXH 46.081 tỷ đồng, vượt dự toán Thủ tướng chính phủ và HĐND tỉnh giao, tăng 15% so với thực hiện năm 2016. Trong đó, Thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 13.450 tỷ đồng tăng 20%;  Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 32.631 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016.

Năm 2017 thu nội địa đạt khá, tăng 12% so với năm 2016, song không đạt dự toán được giao, do Trung ương giao dự toán quá cao so với khả năng của địa phương. Năm nay dự toán thu nội địa được giao tăng 16% so với thực hiện năm 2017 thực sự là 1 áp lực lớn. Do đó, làm việc với Bộ tài chính, UBND tỉnh kiến nghị Bộ tài chính  có cơ chế hỗ trợ tỉnh trong quá trình thực hiện dự toán thu, hỗ trợ nguồn thu nhằm đảm bảo nhu cầu chi của tỉnh theo dự toán được giao. Tỉnh cũng kiến nghị từ năm 2019 , Bộ Tài chính tính toán, giao dự toán với tỷ lệ tăng thu hợp lý để địa phương có thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, UBND tỉnh đề nghị các ngành các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi và hổ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Các đơn vị thuế, hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, đảm bảo thu đúng thu đủ thu kịp thời vào Ngân sách nhà nước và tăng cường các biện pháp chống thất thu, giảm nợ đọng thuế.

Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách có ý nghĩa quan trọng đảm bảo cho các hoạt động ở địa phương. Kết quả năm nay cũng là cơ sở để UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách cho các năm tiếp theo của chu kỳ ngân sách mới 2017-2020.