Hiện nay, toàn tỉnh Bình Dương hiện có hơn một triệu lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thời gian qua của tỉnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần tạo sự hài lòng đối với các nhà đầu tư. Công tác đào tạo cán bộ, nhân lực; thu hút lao động có trình độ, tay nghề cao vào các ngành có nhu cầu, đã góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn doanh nghiệp đến với Bình Dương.