Theo chủ trương của tỉnh Bình Dương, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ không có điểm kết thúc, mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, rút ngắn khoảng cách với thành thị