Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đảng viên và cán bộ phải luôn xứng đáng là một người cán bộ, một người đảng viên.

Theo tư tưởng HCM, chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực, như: tha hóa, quan liêu, tham ô, tham nhũng là những căn bệnh làm kìm hãm sự phát triển của đất nước. Phòng chống tham nhũng, lãng phí là một công việc khó. Nó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và nhất là cán bộ lãnh đạo - những người có chức có quyền phải tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện

BỘ, ĐẢNG VIÊN PHẢI LUÔN TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU