Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ vừa tổ chức công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ vừa tổ chức công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 là sự kết hợp giữa tự đánh giá của các Bộ, tỉnh- thành phố và thông qua điều tra xã hội học. Việc điều tra xã hội học được thực hiện với nhiều đối tượng khác nhau, toàn diện và đa dạng có quy mô hơn 18.300 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và gần 34.000 người dân. Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh có sự biến động phong phú về giá trị và thứ hạng so với năm trước. Năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh là 2 đơn vị dẫn đầu về chỉ số này. Riêng Bình Dương, xếp vị trí thứ 7. 

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ,  kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 cho thấy gần 81% người được hỏi hài lòng với sự phục vụ hành chính nói chung. Tuy nhiên gần 3,4% số người được hỏi khẳng định công chức gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết công việc; gần 2% cho rằng công chức gợi ý người dân, tổ chức nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí theo quy định.