Kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội kỳ tháng 6/2024 được Bưu điện Việt Nam đã bắt đầu triển khai, theo đó, Bưu điện Việt Nam tổ chức chi trả cho người hưởng theo cả hai hình thức là tiền mặt và chuyển khoản.