Sát cánh cùng cộng đồng các doanh nghiệp, thời gian qua, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giúp người lao động nắm bắt một cách đầy đủ, kịp thời quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, người lao động ngày càng nhận thức một cách đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong lao động sản xuất, góp phần hạn chế tối đa phát sinh mâu thuẫn, xung đột, cải thiện mối quan hệ giữa các bên trong quan hệ lao động.