Thạc sĩ Lê Thị Thanh Phương Giáo viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược TP HCM