Công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong những năm qua đã đạt được những thành tựu, kết quả quan trọng; song, như Chính phủ đã phải thẳng thắn thừa nhận, công tác phòng, chống tham nhũng, chưa đặt yêu cầu và mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng. Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội; là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý của Nhà nước.  Riêng ở Bình Dương, năm 2016 công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp lãnh đạo quan tâm thực hiện thông qua việc xây dựng, triển khai các kế hoạch về phòng, chống tham nhũng; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng…