Với tinh thần “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng bộ, Chính quyền các xã vùng nông thôn Bình Dương đã tập trung làm tốt công tác dân vận, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đưa chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao hướng đến kiểu mẫu đạt nhiều kết quả tích cực.