Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử. Từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX các phong trào yêu nước liên tiếp xuất hiện, đây chính là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất của dân tộc ta được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Kể từ ngày thành lập đến nay, Ðảng đã lãnh đạo toàn dân tộc đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đã lập nên những kỳ tích vang dội trong gần 9 thập kỷ qua; điều đó đã chứng minh và khẳng định đường lối đúng đắn, sáng tạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam.