Tư vấn: Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Gia Hiền - GĐ TT Nghiên cứu và ứng dụng văn hóa - Du lịch TP.HCM