Dầu Tiếng đang triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư công. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng diểm, nhằm tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.