Thực hiện từ năm 2010 đến nay, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có điểm đầu nhưng không có điểm kết. Tỉnh Bình Dương đang tiếp tục đầu tư nguồn lực để các địa phương sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở 41 xã trên địa bàn.