Vào đầu tháng 11/2022 UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 5813 về cải thiện kết quả Sipas tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. Trong đó đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp để các sở, ban, ngành và địa phương tập trung giải quyết, góp phần cải thiện chỉ số SIPAS trong năm 2023.