Văn hóa là một khái niệm mang nội hàm rộng với nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt của đời sống con người, được con người tạo ra và phát triển trong mối quan hệ qua lại giữa con người và xã hội… Vì vậy, Đảng và Bác rất coi trọng vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.