Từ ngày 3/1 đến ngày 3/3/2018, Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Từ ngày 3/1 đến ngày 3/3/2018, Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội, được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Cụ thể, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.