Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Tại dự thảo Nghị định 61 của Chính phủ, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Cụ thể: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 1 dự án tối đa là 2 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi hướng tăng thời hạn vay vốn tối đa từ 60 tháng lên 120 tháng. Về lãi suất vay vốn, dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật.