Trong chuỗi các Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018, sáng 12/10, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương phối hợp với Viện khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Bộ khoa học -công nghệ đã tổ chức diễn đàn “ Hệ thống đổi mới sáng tạo Vùng v

Trong chuỗi các Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018, sáng 12/10, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương phối hợp với Viện khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc  Bộ khoa học -công nghệ đã tổ chức diễn đàn “ Hệ thống đổi mới sáng tạo Vùng và đô thị khoa học”. 

 Tại phiên họp, các diễn giả đã trao đổi những vấn đề khá đa dạng xoay quanh 5 nội dung gồm hệ thống đổi mới sinh thái Vùng và các đô thị khoa học; vai trò của các đại học và Maker Space trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở Việt Nam; Tiềm năng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia xây dựng đô thị thông minh; Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo Vùng; đổi mới sáng tạo tại các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong kỷ nguyên thông minh hóa.

Đây là những nội dung có tính nền tảng và thực tiễn, giúp xem xét vấn đề thành phố thông minh một cách căn cơ từ góc nhìn của việc xây dựng và nâng cấp hệ thống đổi mới. Mặt khác cùng nhìn lại những thực thể, thể chế cơ bản của hệ thống đổi mới như các không gian thực làm, hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Diễn đàn nhằm thúc đẩy sự đổi mới về văn hóa dựa trên nền tảng kỹ thuật, nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Với sự tham gia của các diễn giả có uy tín, diễn đàn sẽ có những đóng góp cả về học thuật cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng một hệ thống đổi mới, hệ sinh thái sáng tạo, thành phố thông minh và đô thị khoa học mà Bình Dương đang hướng đến trong tương lai.