Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chấtl lượng cao là một đột phá chiến lược, đảm bảo cho sự phát triển nhanh và hiệu quả và bền vững.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chấtl lượng cao là một đột phá chiến lược, đảm bảo cho sự phát triển nhanh và hiệu quả và bền vững.