Khuyến cáo doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp là một trong biện nhằm nâng cao giá trị ngành nông nghiệp bên cạnh việc tái cơ cấu ngành, đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao.

Khuyến cáo doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp là một trong biện nhằm nâng cao giá trị ngành nông nghiệp bên cạnh việc tái cơ cấu ngành, đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao.