Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức Đội hình tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2024 – 2025.