Ngày 19/3/1948, chiến thắng Tháp canh Cầu Bà Kiên đã đi vào trang sử hào hùng của vùng đất chiến khu Đ, của lịch sử dân tộc, đã khai sinh lối đánh đặc công, là tiền đề hình thành binh chủng Đặc công anh hùng. Trong kháng chiến, quân ta đã có trận đánh vô cùng đặc biệt, thể hiện tinh thần mưu trí sáng tạo, quyết đánh, quyết thắng. Ngày nay, trong quá trình đổi mới, quê hương Thạnh Phước -nơi ghi dấu chiến thắng Tháp canh Cầu Bà Kiên luôn đoàn kết, sáng tạo đưa địa phương phát triển trong chặng đường đổi mới.