Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Để gia đình tồn tại, phát triển bền vững, văn hóa trong gia đình đóng vai trò quan trọng; gia phong, nếp nhà, truyền thống gia đình có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi, lối sống, đạo đức của mỗi con người là thành viên, giúp họ trở thành công dân tốt của đất nước. Trong xã hội hiện nay, nhiều gia đình đang kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống, tiếp tục bổ sung các giá trị mới tốt đẹp của gia đình đương đại.