Tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt - VietGAP, là một trong những quy trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế… nông sản an toàn được các ngành khuyến khích áp dụng vào sản xuất nông nghiệp. Tại Bình Dương, nhiều năm qua rất nhiều hộ và chủ trang trại đã áp dụng VietGAP vào sản xuất, bước đầu đã phát huy hiệu quả và đem lại lợi ích về kinh tế rất nhiều. Nhiều sản phẩm đã vươn ra thị trường thế giới nhờ áp dụng quy trình VietGAP.