Trong những năm qua, phát triển nông nghiệp hữu cơ đã và đang là xu hướng phát triển tất yếu của nông nghiệp bền vững bởi sản xuất nghiệp hữu cơ phù hợp với chủ trương tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cáo giá trị gia tăng, thân thiện với môi trường, hướng tới xuất khẩu, góp phần định vị và nâng cao thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ nông nghiệp thế giới. Ở Bình Dương, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã mang lại hiệu quả cao, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh nhà. Trong 7 năm qua, mô hình trồng ổi hữu cơ của anh Nguyễn Thanh Kiên ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo đã từng bước nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu.