Với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo; thời gian qua tuổi trẻ Dĩ An đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, góp phần đưa phong trào xây dựng văn minh đô thị ở địa phương đi vào thực chất.