6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.